ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  มีความต้องการสูงขึ้นมากในช่วง4-5 ปีที่ผ่าน เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคครัวเรือน  ร้านอาหาร ภัตตาคาร  อุตสาหกรรม และในรถยนต์ เนื่องจาก LPG เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดเผาไหม้แล้วเกิดเขม่าน้อย  ขนส่งสะดวกไม่เปลืองที่เก็บ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas  ได้มาจากแหล่งใหญ่ 3 แหล่ง คือ  จากการแยกก๊าซธรรมชาติ  ได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน  และได้มาจากการนำเข้าโดยตรง โดยก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG สามารถอยู่ได้ทั้งในสถานะของเหลวและก๊าซ  ซึ่ง LPG ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพน(Propane) และ บิวเทน(Butane)  โดยคุณสมบัติหลักๆของ ก๊าซ LPG มีดังนี้ LPG มีจุดเดือดต่ำมาก โดย Propane มีจุดเดือด -42⁰C และ Normal

Read More

ไฟไหม้กระทะ ใช้น้ำดับ อาจถึงตาย

  ไฟไหม้กะทะห้ามใช้น้ำดับ มิเช่นนั้นอาจถึงแก่ชีวิต          เนื่องจากในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าอบรมเกี่ยวกับการดับเพลิง ถึง 2 ครั้ง ซึ่งทางวิทยากรได้พูดเรื่องเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ก็จะมีวีดีโอประกอบตลอด ทำให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเช่นในครัวเรือน  ไฟจากเชื้อเพลิงประเภท K ซึ่งเป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชและสัตว์ ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำมันหมู หากอุณหภูมิของกระทะสูงถึง 280-300 เซลเซียส น้ำมันภายในกระทะจะลุกติดไฟได้เอง การดับไฟจะค่อนข้างยาก และที่สำคัญก็คือ  ห้ามใช้น้ำดับ นะครับ   ลองดูในวิดีโอครับ คำเตือนห้ามดับไฟในกระทะน้ำมันโดยการราดน้ำ โดย jakkaphun rattana-arporn เผยแพร่เมื่อ 2 ส.ค. 2015  https://www.youtube.com/watch?v=ipxs7Lg47bg&t=23s   แบบนี้…ดีจร้า T3 วิธีดับไฟไหม้กระทะ โดยสถานีดีไซน์ จุดประกายความคิด เผยแพร่เมื่อ 17 ม.ค. 2014 https//:www.youtube.com/watch?v=ObdAIcQbUFg วิธีในการดับไฟกรณีที่เกิดการลุกไหม้ในหม้อ

Read More

ปัญหาตะกอนไม่จม ในระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge

          ปัญหาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท ก็คงมีปัญหาแตกต่างกันไปสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ  Activated Sludge ก็มีปัญหาหลายอย่างครับ โดยปัญหาต่างๆ อาจ มีได้ดังนี้  ตะกอนไม่จมตัว(Bulking)   ตะกอนลอยปิดผิวน้ำ   น้ำขุ่นที่ถังตกตะกอน  ประสิทธิภาพของระบบต่ำ เกิดฟองในถังเติมอากาศ pH ต่ำในถังเติมอากาศ อื่นๆ          สำหรับบทความนี้ จะอธิบายถึงปัญหาตะกอนไม่จม หรือ bulking ก่อนครับ  ปัญหาตะกอนไม่จม ตะกอนอืด หรือจะเรียกว่า bulking เป็นปัญหารุนแรงที่มาคู่กับระบบ Activated sludge ครับ ในการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียช่วง 1-2ปีแรก ผมเจอปัญหานี้บ่อยมาก ปีหนึ่งเกิด 4-5 ครั้ง เรียกว่าเกิดตะกอนอืดกันเดือนเว้นเดือนกันเลยทีเดียว ลักษณะอาการของ Bulking คือการตกตะกอนช้ามาก ระดับการตกตะกอนในกระบอกตวง SV30 มากกว่า 500 ml หรือ SVI มากกว่า 200

Read More

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge

  Activated sludge ระบบตะกอนเร่ง หรือมักเรียกกันว่าระบบเอเอส เป็นระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ ที่นิยมใช้อย่างมากในประเทศไทย โดยหลักการของระบบนี้จะอาศัยจุลินทรีย์แขวนลอย สำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย เป็นวิธีการเลียนแบบธรรมชาติ                 ปฏิกิริยาชีวเคมีข้างล่างเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัวจุลชีพได้ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียจะถูกใช้เป็นอาหาร เกิดการเจริญเติบโตขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปในอากาศ ส่วนน้ำจะผสมออกไปกับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว พลังงานก็จะถูกจุลินทรีย์ใช้ในการดำเนินชีวิต Activated Sludge จะมีส่วนประกอบของระบบสำคัญ 4 ส่วน ดังรูปด้านล่าง  คือ ถังเติมอากาศ  ถังตกตะกอน  ระบบตะกอนหมุนเวียน และระบบระบายตะกอนทิ้ง   น้ำเสียจะถูกส่งมาเข้าที่ถังเติมอากาศ มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ , พีเอช , อุณหภูมิ เป็นต้น แบคทีเรียจะทำการลดค่าปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียด้วยการย่อยสลายให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ น้ำเสียที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลชีพออกจากน้ำใส  ตะกอนที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับไปยังถังเติมอากาศเพื่อลดสารอินทรีย์ที่เข้ามาใหม่ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นตะกอนส่วนเกินที่จะต้องน้ำไปทิ้ง  สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วการนำตะกอนส่วนเกิน (excess sludge)ไปทิ้ง ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาปริมาณจุลชีพในระบบให้มีค่าพอเหมาะ  โดยทั่วไป Activated Sludge ประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่า 90% จากประสบการณ์ Activated Sludge

Read More

กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

  กฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน  พ.ศ. 2559          กฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเหตุผลว่า ในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน จึงกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในกฎหมายได้ให้คำนิยามของ “ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน” ว่า การที่ดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน มีสารปนเปื้อนสะสมในปริมาณที่ไม่เหมาะแก่การดำรงชีวิต หรือมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม   และสารปนเปื้อนที่ระบุไว้ มี 5 ชนิดได้แก่  (1) สารอินทรีย์ระเหยง่า (2) โลหะหนัก  (3) สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์  (4) สารที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (5) สารอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโรงงานที่กำหนดในท้ายกฎกระทรวงนี้ มีทั้งหมด 12 ประเภทโรงงาน จะ ต้องตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับการตรวจสอบและส่งรายงานนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี คือ

Read More

ค่าสี ADMI มาตรฐานใหม่ตามกฎหมาย

  ค่าสี ADMI มาตรฐานใหม่ ตามกฎหมายสำหรับวัดค่าสีในน้ำทิ้ง           จากการกำหนดค่าสีในน้ำทิ้ง ให้มีค่าสี (Color) ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  07 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปนั้น           ก่อนอื่นมาทบทวนความเข้าใจก่อนว่า สีของน้ำเกิดจากอะไร สีของน้ำเกิดจากการปนเปื้อนของสารต่างๆ ทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ โดยที่สีนั้นสามารถถูกกำจัดออกได้เพื่อทำให้น้ำเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์  ปัจจุบันมีการวัดค่าสี อยู่หลายหน่วย เช่น หน่วยโลวิบอนด์(Lovibond unit) หน่วยอะฟา(APHA unit) หน่วยแพลตินัมโคบอลต์(Platinum-cobalt unit) และหน่วยเอดีเอ็มไอ(ADMI unit) ซึ่งในการวัดค่าสีในน้ำตัวอย่างนั้นจะต้องกระทำทันทีหลังจากเก็บน้ำตัวอย่าง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ทันทีให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส และโดยทั่วไปการวัดค่าสีจะเป็นการวัดค่าสีจริง คือ สีที่ได้หลังจากการกำจัดเอาสารแขวนลอยออกแล้ว ซึ่งการกำจัดสารแขวนลอยออกนั้น ก็มีใช้กัน 2

Read More

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีหลายแบบ สำหรับผมเองได้ทำสรุปคร่าวๆไว้ สำหรับเป็นเอกสารในการอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้งพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในส่วนบำบัดน้ำเสียด้วย  จึงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดหรือจำเพาะเจาะจงมากมายครับ แต่สำหรับพนักงานที่รับมาดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องมีความเข้าใจมากกว่านี้ ก่อนที่จะอธิบายเจาะลึกในระบบที่ใช้งานอยู่นะครับ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1.กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ ใช้ในการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่  เช่น  เศษผ้า  กระดาษ  พลาสติก  เศษอาหาร ฯลฯ  / กรวด  ทราย /ไขมัน  น้ำมัน  (ที่ไม่ละลายน้ำ)  ตัวอย่างเช่น  ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด  ถังดักกรวดทราย เพื่อป้องกันปั๊มสึกกร่อนและการขัดสีจากกรวดทราย  ถังดักไขมันและน้ำมัน อาศัยความถ่วงจำเพาะของน้ำมันซึ่งน้อยกว่าน้ำ น้ำมันและไขมันจึงลอยบนผิวน้ำ และทางออกจะจุ่มตัวอยู่ใต้น้ำ บางครั้งการแยกน้ำมันหรือไขมันอาจจะใช้วิธีทำให้ลอย   ถังตกตะกอนขั้นต้น จะตกตะกอนของแข็งหรือสารแขวนลอยที่ผ่านตะแกรงมาได้ กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี ใช้เมื่อน้ำเสียมีลักษณะมีกรดหรือด่างสูงเกินไป  (พีเอชต่ำหรือสูงเกินไป)มีสารแขวนลอยขนาดเล็กที่ตกตะกอนได้ยาก         มีสารประกอบอนินทรีย์ละลายน้ำที่เป็นพิษ  เช่น  ซัลไฟต์        มีโลหะหนักที่เป็นพิษ  เช่น  สังกะสี  ดีบุก  ฯลฯ –มีไขมันหรือน้ำมันละลายน้ำ ตัวอย่างของระบบบำบัดเคมี ได้แก่ กระบวนการโคแอกกูเลชัน

Read More

งานสิ่งแวดล้อม ทำงานอะไร

 งานสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง  เรียนสิ่งแวดล้อมมาทำงานอะไร  จะมีงานทำมั้ย  เงินเดือนเท่าไร ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยมีคำถามเหล่านี้ในใจ  ไม่เลยถามใครและไม่รู้จะถามใครเพราะไม่มีคนรู้จักเรียนด้านนี้ รุ่นพี่มาแนะแนวการศึกษาต่อก็บอกได้นิดหน่อยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง  สมัยตอนเรียนมัธยมปลาย ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ด้วย  แล้วทำไมผมเลือกเรียนด้านสิ่งแวดล้อมละ  ในตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรียนอะไร และจบไปแล้วทำงานอะไร จริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำ แต่เนื่องจากนิสัยส่วนตัวชอบเรื่องการอนุรักษ์  จึงมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ และชื่อสาขามันโดนใจ  ผมเลยเลือกเลยตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าจะสอบติดคณะนี้รึเปล่า  แล้วก็ได้มีโอกาสร่ำเรียนจนจบออกมาจริงๆ จบสาขาสิ่งแวดล้อม แล้วทำงานอะไร หางานทำยากมั้ย  นั่นสิตอนที่จบมาใหม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานอะไร  แต่ก็ไฟแรงอยากทำงานออกแบบระบบบำบัด แต่ก็ไม่มีใครรับ(จบมาเกรดก็ไม่ดี แถมไม่มีประสบการณ์) เดินหางานอยู่หลายเดือนเหมือนกันแต่ในที่สุดก็ได้ทำงานในสาขาที่ร่ำเรียนมาจนถึงทุกวันนี้(เริ่มอยากเปลี่ยนงานละ) ในบทความนี้ผมเลยลองรวบรวมงานต่างๆทิ่มีความต้องการคนที่เรียนสาขาสิ่งแวดล้อม แยกตามความคิดผมเองนะครับ มีดังนี้ครับ 1. งานราชการ หลายหน่วยงานของภาครัฐ ยังคงมีความต้องการผู้ที่เรียนสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นร่วมงาน อาทิเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า สำนักสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก หรือแม้แต่หน่วยงานท้องถิ่นอบต.  เทศบาล หรือส่วนราชการประจำจังหวัด 2. งานควบคุมระบบบำบัดต่างๆ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดกากอุตสาหกรรม ตามโรงงานต่างๆ หรือหน่วยราชการ ควรมีใบรับรองนะ ต้องไปสอบให้ได้ใบอนุญาตผู้ควบคุมของกรมโรงงอุตสาหกรรม 3.

Read More